Thursday, December 17, 2009

蕭瑟風景一葉落知天下秋,千葉了知春不遠。
萬般如葉,萬象如風。
就算葉落盡,枝還滿一樹更待春來。
眾生風景可能亦只此而已。