Monday, February 13, 2012

安居之所

如果一個門牌等如一個信箱。
一個信箱等如一個居住單位。
一個單位等如一個家庭。
咁一個家庭等如乜野呢。
我真係唔識答。
希望唔會係一個家庭等如一個門牌啦。
不過一層樓劏房之後,好大可能等如一屋四伙八個姓氏七國咁亂就應該無錯啦。
當安居樂業由理想變成幻想,咁仲可以點。
其實香港人有時都幾無奈。