Monday, April 02, 2012

活在當下立地成佛

有無發現好似越來越多人鍾意投訴。

返工投訴份工,返屋企就投訴屋企人,食飯就投訴餐飯,放假投訴悶,旅行就投訴唔好玩,上街遊行就更加唔止投訴……。
可唔可以投訴唔好咁多投訴。
呢個城市點解搞成咁,真係慘不忍睹。

點解唔學吓認真做好份工,珍惜屋企人,享受一餐飯,放假好好休息,旅行學習生活體驗增廣見聞,有意見可唔可以理性和平咁表達。
講來講去,你都係想人當你有到,唔好當你無到。
文雅小小,即係當你「存在」。

其實呢。
明唔明祈克果講「存在主義」即係講乜唔緊要架。
笛卡兒講「我思故我在」,所以思考能力好緊要。
不過咁喎,笛卡兒講「我思故我在」。
唔係「我私故我在」,所以做人唔好咁自私。
做人太自私,你當人唔存在,人地又會當你唔存在,惡性循環落去,到時真係講乜都無用咯。

咁「存在」同虛、無、空又有乜關係。
存在者存在於虛、無、皆空也。
活在當下,放下我執,可立地成佛。
一百年後,我地存在係邊呢。
本份就係田立克講「終極關懷」的存在意義。
明唔明。

置身千年古剎,有感而發。

Photo by Denzel Leung