Monday, October 15, 2012

曾經之四


差不多三十年前,今村昌平拍左部電影《楢山節考》攞左「康城電影節金棕櫚獎」都算係經典。其中講老人點樣被遺棄的情節,真係令人嘆息,印象深刻。
看著殘荷,想著晚景。
今日香港老人福利政策又係點架呢可。
如果上一個三十年好似轉眼就過,咁下一個三十年會唔會轉眼就到。
孟子話「老吾老以及人之老」。
老人問題真係值得關心。
今時今日如果有人拍番部「特區現代版」楢山節考,都應該令人同樣嘆息。