Sunday, October 28, 2012

曾經十四

所謂物以類聚。
所以乜嘢老細就會招惹一班乜嘢擦鞋仔。
今日得閒睇咗一陣「城市論壇」。
睇見而家呢班「政棍」,就知道佢地老細係乜嘢質素。
最近收到稅單,就想起大家要比錢養呢個「特區正苦」。
咁點解仲未有普選。
呢個就算唔係民主問題,都應該算係消費者權益問題。
比左錢喎,點解無得揀,又或者貨不對辦。
可唔可以去消費者委員會投訴。